Gregor Burkhart

Gregor Burkhart is since 1996 responsible for prevention responses at the EMCDDA. Originally trained as paediatrician and with a master in Public Health, his main activities at the EMCDDA  are to develop common European indicators on the implementation of prevention strategies and programmes in member states, to promote across European countries a better understanding of universal, selective, indicated as well as environmental prevention and to support the implementation of evidence-based prevention approaches; by means of databases of evidence-based programmes (Xchange) or by  implementing training initiatives such as the European Universal Prevention Curriculum (EUPC).

 

Gregor Burkhart är sedan 1996 ansvarig för preventionsarbetet på EMCDDA. Han är ursprungligen utbildad som barnläkare och har en magisterexamen i folkhälsovetenskap. Hans huvudsakliga aktiviteter på EMCDDA är; att utveckla gemensamma europeiska indikatorer för implementeringen av förebyggande strategier och program i medlemsländerna; att främja en bättre förståelse om universell, selektiv, indikerad och kontextuell prevention i de europeiska länderna; att stödja implementeringen av evidensbaserad prevention i medlemsländerna.